Registrácia členov

ČLENSTVO V ARM

  • Členom Asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá právoplatne vykonáva realitnú činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s príslušnými platnými zákonnými normami, stanovami, disciplinárnym, profesijným a etickým kódexom Asociácie a prejde kvalifikačným testom potrebným pre vstup do ARM.
  • Členstvo v Asociácii vzniká na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa Asociáciou určené odborné požiadavky a zákonom určené podmienky pre výkon realitnej činnosti a rozhodnutím Správnej rady Asociácie o prijatí za člena Asociácie.
  • Na základe splnených požiadaviek je vydaný certifikát a preukaz člena Asociácie realitných maklérov.
  • Členovia asociácie sú povinní po roku členstva zložiť opätovné skúšky na potvrdenie profesionálnej spôsobilosti vykonávať túto činnosť.

KONTROLA ČLENOV ARM

  • Kontrola členov Asociácie sa vykonáva na základe sledovania odbornosti členov a na základe právomoci disciplinárnej komisie, ktorá reaguje na sťažnosti a iné možné porušenia stanov, disciplinárneho, etického a profesijného kódexu ARM.
  • Disciplinárny dohľad nad členmi Asociácie vykonáva disciplinárna komisia.
  • Disciplinárna komisia vedie disciplinárne konanie s cieľom objasniť a spravodlivo posúdiť porušenie zákona, stanov, disciplinárneho a etického a profesijného poriadku členom alebo členmi Asociácie.